ФИРМАТА

Фирма "ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99" ЕООД с управител Димитра Желева е иновативна и динамично развиваща се строителна компания, която е специализирана в строителство на жилищни и административни сгради, както и в извършване на всички довършителни дейности. Фирмата е с богат опит в строителната индустрия и със стабилна финансова структура. Дългогодишният ни опит и постоянното желание да се развиваме и да търсим нови начини за подобряване качеството на всички строителни услуги ни дават възможността изцяло да задоволим очакванията дори и на най-взискателните ни клиенти.

НАШЕТО МОТО

Мисли глобално,

действай локално.

ФРАНК ЛОЙД РАЙТ

ДЕЙНОСТИ

Фирма "ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99" ЕООД има издаден Лиценз № РК–0457/ 04.05.2015 г. от МРРБ за извършване на оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор. За осъществяване на тези дейности фирмата разполага с квалифицирани специалисти с дългогодишен опит, които гарантират извършването на професионална оценка на съответствието, получаването на Разрешение за строеж, контрола по качественото и законосъобразно изпълнение на строежа и въвеждането му в експлоатация.

Нашата фирма има издадени сертификати за съответствие на системата за управление ISO 14001:2004 и ISO 9001:2008, както и удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя. Фирмата извършва следните дейности:

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Упражнява строителен надзор, като отговаря за законосъобразно започване на строежите

Съставя всички необходими строителни книжа за извършвания строеж от неговото начало до въвеждането му в експлоатация

Следи за пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство

Следи за коректното изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ

Отговаря за годността на строежите за въвеждането им в експлоатация, съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежи на територията на Република България и за минималните гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Осигурява въвеждането на готовия строеж в експлоатация

Представлява възложителя по време на строителството, ако е упълномощен за това.

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

Пълнота в обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Прилагането и спазването на правилата и нормативите за устройство на територията, съгласно изискванията по чл.169 от ЗУТ

Взаимната съгласуваност между частите на проекта, както и за пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ И ЕНЕРГИЙНИ ПАСПОРТИ

Ние изготвяме технически паспорти на строежа и го предоставяме за зaверка на органите на Общинската администрация и Агенцията по кадастър. Основа за съставяне на технически паспорт е окончателния доклад на консултанта.

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС

ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ

ПРОУЧВАНЕ НА ТЕРЕНИ ЗА СТРОИТЕЛСТО

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ КОЛИЧЕСТВА, ЦЕНИ И СТОЙНОСТИ НА СМР

ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ

В ПРОЦЕС НА РАБОТА

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

НАШИ КЛИЕНТИ СА

Всички общини на област Силистра, община Шумен, община Венец, община Крушари, МВР Силистра, Полиция, "ПЪТСТРОЙМОНТАЖ - Димо Мирчев", "ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР", "ДЖИЛИСОЙ", "КАУМЕТ", "ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА ВЛАДИМИР КОМАРОВ" - гр.Силистра, "ПЪРВИ МАЙ" АД, ЗК "НИВА-93", "ПЕТРОКОМ 07" ООД, "РОМБ" АД, мандри в с.Ситово, с.Искра и много други.

ЗА КОНТАКТИ

гр.Силистра, ул.Добрич 35

Понеделник - Вторник

09.00 -17.00 часа

Телефони:

Управител - 0898 490 909

Офис: 086 | 821 967

И-мейл: dimitra.jeleva@abv.bg

ФОРМА ЗА КОНТАКТ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

Защото ние сме фирма

с доказан опит в строителството,

държим на качественото изпълнение в срок

и винаги обръщаме внимание

на най-малките детайли,

независимо от големината на проекта.